การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ ปี 2565

|
พัฒนาชุมชนบางเสาธง เข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ ปี 2565
 
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการ พัฒนาการอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมโดยนางสาวสุกัญญา อยู่สบาย หัวหน้าคณะทำงานฯ เข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 
     ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางวรรณศิริ ลิปิสุนทร คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัด และนางสาวณัฐธิดา แสงศรีคำ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 
   และได้รับเกียรติจากนายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นายวุฒิพันธุ์ คงทิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นายศักดิ์ศรี สนจิตร์ นายสมพร เอี่ยมสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นางสาวเกื้อกูล บุญเชิด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายประเจียด อยู่สบาย กำนันตำบลศีรษะจรเข้น้อย ร่วมต้อนรับและร่วมเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 
    สำหรับการนำเสนอในวันนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศีรษะจรเข้น้อย ได้นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการในหัวข้อ “Share & Care แก้จน อุ่นใจ บริหารหนี้ได้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศีรษะจรเข้น้อย” ซึ่งมีการวางแนวทางการบริหารงาน 3 แนวทาง ได้แก่
1. การทำงานภายใต้แนวคิด “USE HER”
2. การแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ทีม คือ ทีม Share ทีม Care และทีมแก้จน อุ่นใจ
3. การติดตามผล
ซึ่งผลการดำเนินงานที่คณะทำงานฯ ได้นำเสนอในวันนี้ มีความสำเร็จและสตรีสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตรงกำหนด เกิดการต่อยอดให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมีความเข็มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
บางเสาธง : ถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม