โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

|

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย  ได้จัด “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” โดยมีนายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และมีนายวุฒิพันธุ์ คงทิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อยได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

    โดยมี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ บุญนันท์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสิริวิมล ปิ่นจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าและการปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตว์ต้องสงสัยกัดได้อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกสุขลักษณะลดปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้งและสุนัขจรจัดในพื้นที่ เกิดผลดีต่อประชาชนทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตใจ โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เข้าร่วมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนได้ทราบต่อไป